مهتاب

Posted on مارس 9, 2013 - Filed Under دیوانگی | Leave a Comment

و چشمانت/ شبگون بی حصار/ آنجا که مهتابِ نیمه شب لانه می کند/ در غفلت خورشید
و من در گریز هر گزیر و ناگزیر/  پاورچین…پاورچین/ هر شب به نوشیدن مهتاب می روم
یک جرعه یک نفس/ تا هزار توی خیال
آنجا که راز چشمانت/ پشت بهت من/ پیداست

Comments

Leave a Reply
submit *