کلمه

Posted on آوریل 11, 2020 - Filed Under آفتابی | Leave a Comment

کلمات انرژی دارند چون بر مخاطب اثر می گذارند…قانون پایستگی کلمه -در اینجا- می گوید: “تعداد مشخصی کلمه در جهان وجود دارد که نه کم می شوند و نه زیاد، تنها از شکلی به شکلی دیگر در می آیند”…و این در حالی ست که بشر در طول قرن ها کاوشِ جهانِ پیرامون خود، تنها به بخشی از این کلمات دست یافته است و بسیاری هنوز ناشناخته مانده اند…مانند بسیاری از منابع ناشناخته ی انرژی در جهان…

هر فرد در طول زندگی سهمی از این کلمات دارد، بسته به وزن و عیاری که اندیشه اش دارد…اندیشه ای که با تفکر، تجربه و تخصص بارور می شود و در قالب گفتار و نوشتار به مخاطب عرضه می گردد…آنچه بیش از این سهم بر زبان فرد جاری شود و یا صفحه ای سپید را سیاه کند، کلمه نیست…ترکیب بی مفهوم و ناموزون حروف است؛ حرف های اضافه…گوش داده می شوند اما شنیده نمی شوند…دیده می شوند اما بی هیچ اثرگذاری بر ذهن (و جان)، در فضای اطراف پراکنده می شوند…چیزی شبیه دود یا گرد و غباری در هوا که تو را به بستن روزنه ها ترغیب می کند.

سهم کلمات هر کس در زندگی محدود است…پس نقطه تمام.

Comments

Leave a Reply
submit *