هوس

Posted on آوریل 19, 2020 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

دیوار  … دیوار
دیوار __ دیوار
چهار دیوار و یک دریچه ی روگرفته از شرمِ آفتابِ بی هنگام
در واپسینِ نفس های فصلی سرد
برهانِ روشنِ تکرار من، در این روز و شب های به هم زنجیر است.
در این وانفسای نفس های نیمه جان و جان های بی نفس
و جولانِ مضطربِ تابوت های آرزو بردوش.

سیاهه بر تنِ سنگ می نشاند مرگ…

چهار دیوار و یک دریچه و حبسی اینچنین
عبوس و تلخ و زهرآگین
و عریانیِ نگاهِ هرزِ تنهایی در منتهای شب
نطفه ی هوس آلودِ خواهشِ آغوش و مرگ است.

خودساخته زندانی چنین -لبریز- در باورم نمی گنجد…

Comments

Leave a Reply
submit *