سایه ی همیشه ها

Posted on ژانویه 27, 2020 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

سایه ی همیشه ات بر سرِ ماست
بر شمایل ابری سیاه
پیکره ای گنگ
یا چونان که من می پندارم
سیاه پوشه ای پر رمز و راز که گوشه گوشه ی این خاک تفته را نشان کرده است
چه بخوانم تو را
ای جغدِ شومِ این همه شب ها
ای دیو بی سرشت
سایه ی بلندت از سرِ ما کوتاه باد

باشد شادی
آن دخترکِ سیاه گیسو
با چشمانی که هراسِ هولناکِ همیشه را همراهی می کند
راهی به آغوش سردِ مادران داغ دیده بیابد
باشد قهقهه ی مستانه ی پدران، باز
رقصِ رنگین کودکان
لبخندِ شیرین مردمان

حضورِ مبهم همیشه ها
ای مرگ!
خدا را بگذار خدا هم نفسی تازه کند
سایه ی شومت از سرِ سرزمین من دور باد…

Comments

Leave a Reply
submit *