آن آدم ها

Posted on آگوست 12, 2018 - Filed Under آفتابی | Leave a Comment

آنان که رستگاری را آن سوی دشتِ اندیشه های پاک جستجو می کنند
آن آدم ها
در تندبادِ روزگارِ فریب
که نقاب ها پیشِ چشمِ چهره ها به رقص برمی خیزند
با همه دریدگی
انسانِ به زنجیر را به مسلخ می برند
و چون درندگانی بدسرشت
شکستن استخوانش را،
گسستن تار و پودش را به تماشا می نشینند
اینانند که در مکاره ی باورهای دور
در این سوی مرز یقین
قرارِ شیرین جاودانگی را به بهایی می خرند و به بهانه ای می فروشند…

Comments

Leave a Reply
submit *