تلخ و شیرین

Posted on می 25, 2018 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

از توت شیرین تا زیتون تلخ

باریکه راهی ست پرنشیب که از گذرِ خیال تو می گذرد

ابتدایش لبخند تو

انتهایش روزگار من…

Comments

Leave a Reply
submit *