شادیِ زیبا

Posted on مارس 10, 2018 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

در پستوی ویرانِ کدامین خانه پنهانی؟
ای شادیِ زیبا
که خدای آواره به این روز و شب های به هم مانند
فارغ از گردش کون و مکان
کشکول به دوش، کوبه بر هر در می کوبد از برای تو
از برای من
منِ چشم به در دوخته سال ها و سال ها
تا که خدایی پیدا شود در این حوالی شاید
دری بکوبد
بشارت دهد زیبا شادی ام را
دودِ بر عود کند غم کهنه ام
و به آغوش کشد تنهایی خداگونه ام را…

Comments

Leave a Reply
submit *