صدای پا

Posted on دسامبر 3, 2017 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

در آن سکون لحظه ها / سکوتِ پرخروش صخره ها و خشت ها

به شب، هجوم سایه ها و یأس ها / ز دیده پر کشیدن امیدها

فرونشستنِ غبار یادها و نام ها / به غربتِ خموش و سرد خاک ها

در آن هبوط حادثه / در آن سقوط ثانیه

صدای پای مرگ هم / امیدِ جان/ تو را ز من خبر نکرد…

Comments

Leave a Reply
submit *