دخترِ شب

Posted on اکتبر 13, 2017 - Filed Under دیوانگی | Leave a Comment

ته نشین نمی شد بر دلِ تیره ی شب/ ستاره اگر ستاره بود

چشم می دواند در پی مهتاب/ از کنج غم/ پر می گشود به شادی

لانه می کرد بر دامنِ سیاهش/ پر از نشانه می کردش/ پر از ستاره

شب اگر شب بود

Comments

Leave a Reply
submit *