یاد باد

Posted on ژانویه 29, 2017 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

تو غرور پنهان منی

مانده زیرِ خاک سال ها خاطره

زخم خورده   خاطر آزرده

اما اصیل و قیمتی…

Comments

Leave a Reply
submit *